Try Now

rtSurvey giúp bạn thực hiện các khảo sát một cách dễ dàng, hiệu quả và hiệu quả

Các ứng dụng đám mây và di động cung cấp cho bạn khả năng tạo ra các ‘khảo sát có thể tái tạo’ với chất lượng tuyệt vời đồng thời chăm sóc tốt ngân sách.
Try Now

rtSurvey – The only CAPI Platform available on iOS and Android
with the same User Experience

Download rtSurvey App

rtSurvey on Play Store
rtSurvey on App Store